Domki bez pozwolenia na budowę – domki letniskowe i gospodarcze

Nasze domki bez pozwolenia oferują klientom elastyczność i swobodę w realizacji ich przestrzennych marzeń, niezależnie od ograniczeń formalnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zgodności z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi małych budowli, zapewniamy komfort i funkcjonalność bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Sprawdź naszą ofertę na domki bez pozwolenia

Nasze domki są starannie zaprojektowane, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb klientów, bez konieczności przestrzegania restrykcyjnych regulacji prawnych.

Zobacz także | Domki drewniane całoroczne bez pozwolenia

Domki bez pozwolenia – bez stresu i formalności

Przeczytaj uważnie ten artykuł, aby dowiedzieć się jak wybudować domki bez pozwolenia na własnej działce letniskowej, rekreacyjnej, działce budowlanej i rolnej oraz na ogródkach ROD

Spis treści:

 1. Domek bez pozwolenia drewniany do 35m2 na działkach indywidualnych (m.in. budowlanych)
 2. Formalności – nie potrzebny projekt budowlany!
 3. Domek działkowy do 35m2 + taras 12m2 na ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe)
 4. Czy budynek parterowy może mieć poddasze?
 5. Czy poddasze nieużytkowe – strych może mieć okno ?
 6. Czy antresola jest kondygnacją? Czy domek letniskowy z antresolą można wybudować na zgłoszenie?
 7. Co oznacza budynek „wolno stojący”?
 8. Jak wybudować dom do 35m2 na zgłoszenie z tarasem (nawet do 35m2)?

1. Domek drewniany do 35m2 – domek bez pozwolenia na budowę (domek na zgłoszenie)

Wg najnowszych przepisów prawa budowlanego, które weszły w życie 28 czerwca 2016 roku pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art.29) m.in.:

 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2działki (pkt 2a)
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2działki (pkt 2)
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2działki (pkt 2c)
 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (pkt 20)
 • instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (pkt 27)
 • ogrodzeń (pkt 23)

Uwagi / wnioski:

– budowę domku drewnianego bez pozwolenia na budowę należy każdorazowo zgłosić do odpowiedniego urzędu (art. 30)
– domek letniskowy nie może przekraczać 35m2 pow. zabudowy, nie ważne czy w mieście czy poza miastem (stare przepisy sprzed 2015 r. pozwalały na budowę bez pozwolenia domków gospodarczych  o powierzchni 25m2 na terenach miejskich i 35m2 poza miastem)
– w domku letniskowym do 35m2 możemy wykonać bez pozwolenia wszystkie przyłącza i instalacje wewnątrz budynku (np. elektryczne, wodno-kanalizacyjne) oraz ocieplenie domu z drewna.
przepisy nie określają rodzaju fundamentu, na jakim może być zbudowany domek bez zezwolenia. W praktyce najczęściej jest to płyta fundamentowa (wylewka), typowy fundament na ławach betonowych lub fundament punktowy (słupy betonowe, pale drewniane albo bloczki betonowe) . Dość powszechnie stosuje się także kostkę brukową, płyty chodnikowe i jumby.
powierzchnia zabudowy to obszar na działce zajmowany przez wykończony budynek, obliczana po obrysie zewnętrznym ścian, bez schodów zewnętrznych, daszków (m.in. niepodpartych dachów tarasów), markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz elementów ozdobnych (np. ostatki na rogach domków drewnianych) itp.

2.  Formalności dotyczące budowy domków bez pozwolenia na typowych działkach np. rekreacyjnych, budowlanych itp.

Budowa domu drewnianego do 35m2 pow. zabudowy bez pozwolenia na budowę każdorazowo wymaga zgłoszenia tego faktu do właściwego terytorialnie urzędu, zwykle Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który otrzymamy w urzędzie lub pobierzemy go ze strony internetowej urzędu.

Formularz zgłoszenia budowy zawiera:
– określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– w zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Prawo nie wymaga, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Dla domków rekreacji indywidualnej do 35m2 nie jest też potrzebny projekt budowlany.

Terminy: zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na decyzję czekamy max. 30 dni. Jeżeli w okresie 30 dni od daty zgłoszenia starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej możemy przystąpić do prac budowlanych. Decyzja pozytywna określa m.in. datę, do której należy rozpocząć prace budowlane.

3. Domek drewniany na działce ogrodowej (domek na ROD – Rodzinnych Ogrodach Działkowych)

W ustawie o ogrodach działkowych (art. 2 pkt 9a) altana działkowa (domek działkowy) może mieć powierzchnię do 35m2, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. 

Na działkach ROD wymagana jest jedynie zgoda na budowę samego Zarządu – zwykle pisemna. Budowy domku na ROD bez pozwolenia na budowę nie trzeba zgłaszać do żadnego urzędu. Budowę należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, które pozwalają na budowę bez zezwolenia altan i budynków gospodarczych na działkach ROD o powierzchni zabudowy do 35m2 (przepis obowiązuje od początku 2014 r. ; poprzednie przepisy pozwalały na budowę do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast) oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Przepisy te nie zabraniają budowy domków z poddaszem, nie precyzują także rodzaju fundamentu, zatem należy przyjąć dowolność wyboru w tym zakresie. Każdorazowo należy zapoznać się z wewnętrznymi warunkami oraz regulaminem stawiania budynków dostępnym w każdym ROD.

Uwagi / wnioski:

– altana ogrodowa (domek działkowy) na ROD nie może przekraczać 35m2 pow. zabudowy, 5m wysokości + 12m2 tarasu, nie ma znaczenia czy w mieście czy poza nim

4. Czy parterowy domek bez pozwolenia może mieć poddasze?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kondygnacja – pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawartą pomiędzy podłogą na gruncie lub na stropie, a górną powierzchnią podłogi (bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu) znajdującego się nad tą częścią budynku.

Za kondygnację uważa się także:
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
poziomą część budynku na urządzenia techniczne (średnia wysokość większa niż 1,9 m)
Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem (np. maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna)

Uwagi / wnioski:

– na zgłoszenie można wybudować tylko drewniane domki parterowe (letniskowe budynki rekreacji indywidualnej i budynki gospodarcze), czyli domki posiadające jedną kondygnację.
– domek drewniany z poddaszem użytkowym nie jest domkiem parterowym, gdyż posiada poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
– jeżeli poddasze będzie zgłoszone jako poddasze nieużytkowe (tzw. strych), to nie będzie uznawane za kondygnację, a co za tym idzie budynek taki jest budynkiem parterowym i można go wybudować na zgłoszenie (do 35m2 pow. zabudowy). W praktyce nikt de facto nie sprawdza, czy poddasze jest nieużytkowane czy nie.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny mieć wysokość 2,2 m. Wysokość ta może wynosić 1,9m, jeżeli osoby będą przebywać w nich maksymalnie cztery godziny na dobę.

Taki przepis pozwala w praktyce uznanie poddasza o wysokości mniejszej niż 1,9m za poddasze nieużytkowe, a dom letniskowy parterowy z takim poddaszem wybudować na zgłoszenie do starostwa

5. Czy poddasze nieużytkowe – strych może mieć okno ?

Poddasze nieużytkowe nie może pełnić funkcji mieszkalnych – nie mogą w nim przez dłuższy czas przebywać ludzie. Nie oznacza to jednak, że poddasze nieużytkowe nie powinno być ocieplone, pozbawione okien lub schodów, bo może być wykorzystane jako strych.

6. Czy antresola jest kondygnacją ?
Czy domek letniskowy z antresolą można wybudować jako domek na zgłoszenie?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Antresola — jest  to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Uwagi / wnioski:
– antresola jest częścią kondygnacji a nie osobną kondygnacją, zatem domki parterowe do 35m2 z antresolą nie wymagają pozwolenia na budowę.
– antresola ma powierzchnię mniejsza niż pow. kondygnacji , co w praktyce oznacza, że np. dla drewnianego domku letniskowego o powierzchni 35m2 antresola może mieć np. 25-30m2

Dobrym przykładem naszego domku bez pozwolenia na budowę jest domek z antresolą Piotr-55

7. Co oznacza budynek “wolno stojący”?

Słowa „wolno stojący” lub czasami “wolnostojący” występują w prawie budowlanym  w odniesieniu do domków letniskowych (budynków rekreacji indywidualnej), domków gospodarczych czy garaży i altan budowanych bez pozwolenia na budowę (na tzw. zgłoszenie).

Ustawodawca nie podaje jednoznacznej definicji tych słów, dlatego zgodnie z wyrokami sądu (WSA w Kielcach z dn. 06.05.2013 sygn akt II SA/Ke 185/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26.11.2010 sygn. akt II SA/Po 637/10) przez pojęcie “wolno stojący” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, to jest jego fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Chodzi tu o taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego i jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami.

8. Jak wybudować dom do 35m2 na zgłoszenie z tarasem (nawet do 35m2)?

Wystarczy, że oba obiekty będą stanowiły osobne konstrukcje. Domek letniskowy nie będzie stykał się z zadaszonym tarasem, który wsparty na słupach we wszystkich narożnikach zgłosimy jako altanę (postawioną obok domku letniskowego). Daszek wyższego domku będzie niejako zachodził nad dach altany, osłaniając to miejsce przed deszczem.

UWAGA! Poniżej stare, NIEAKTUALNE przepisy, obowiązujące do czerwca 2016 roku

Domki bez pozwolenia

Jakie domki można wybudować bez pozwolenia na budowę? 
 Jak wielkie mogą być to budynki?
 Czy na swojej działce mogę wybudować domek bez zezwolenia?
 Jaki domek mogę wybudować na działkach ROD?
 Jaki fundament mogę zastosować?
 Jakie formalności muszę spełnić? Jak zgłosić domek bez pozwolenia?

To tylko kilka przykładów z dziesiątek pytań zadawanych co sezon przez naszych Klientów odnośnie montażu domku bez pozwolenia na budowę. Zainteresowanie domkami bez zbędnych formalności nadal rośnie, dlatego pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości i przedstawić przepisy regulujące budowę domków bez zezwolenia.

Pragniemy poinformować, że ostateczna interpretacja przepisów prawa budowlanego należy zawsze do urzędu właściwego dla lokalizacji Państwa działki a w przypadku Rodzinnych Ogródków Działkowych dodatkowo do zarządu ROD. Poniższe opracowanie ma wyłącznie cel informacyjny, co oznacza, że nasza firma nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego stosowania przepisów regulujących budowanie budynków bez zezwolenia budowlanego oraz budynków (w tym domków drewnianych) na działkach ROD – Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Każdą sprawę dotyczącą budowy domku drewnianego bez zezwolenia na budowę należy traktować indywidualnie, ponieważ interpretacja przepisów może różnić się nawet w samych urzędach.

CZEŚĆ A.
 BUDOWA DOMKÓW BEZ POZWOLENIA NA TYPOWYCH DZIAŁKACH NP. REKREACYJNYCH, BUDOWLANYCH ITP.

Polskie Prawo Budowlane przewiduje możliwość przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie budynków, na które nie jest wymagane pozwolenia na budowę. Przepisy zostały złagodzone podczas ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego, aby nie ograniczać prawa właścicieli do gospodarowania własną działką oraz aby odciążyć urzędy właściwe do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy jednak pamiętać, że duża cześć z nich wymaga bezwzględnego zgłoszenia faktu budowy do właściwego organu architektoniczno – budowlanego (do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego itp.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. (art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane):

– wolno stojących parterowych* budynków gospodarczych**, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy*** do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (wymagane zgłoszenie);
 – altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych/pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (nowe prawo obowiązuje od początku 2014 r. ; poprzednio pozwalano na budowę do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast) oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 – przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

UWAGA:

* budynki parterowe mogą mieć poddasze nieużytkowe, np. drewniane domki z naszej oferty: Piotr, Siedlce, Mińsk
 ** specyfika przepisów wymaga, aby każdy domek z drewna budowany bez pozwolenia nazywać budynkiem gospodarczym.
 *** powierzchnia zabudowy to obszar na działce zajmowany przez wykończony budynek, obliczana po obrysie zewnętrznym ścian, bez schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów, itp.

Prawo budowlane nie definiuje budynku gospodarczego. Nie ma więc praktycznie żadnych ograniczeń co do jego kształtu i wysokości. Prawo budowlane nie zabrania wydzielenia pomieszczeń wewnątrz budynku, nie zabrania umeblowania budynku gospodarczego.

Przepisy nie precyzują także rodzaju fundamentu, na jakim powinien być ustawiony budynek bez zezwolenia, zatem może być to wylewana płyta fundamentowa, typowy fundament, słupy betonowe lub pale drewniane albo bloczki. Wszystkie rozwiązania są takim samym wobec prawa, dozwolonym sposobem budowy podwalin domu. Nie obowiązują stare przepisy o tzw. trwałym połączeniu z gruntem.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
24 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Osoba Prywatna
Osoba Prywatna
2 lat temu

Proszę jeszcze o cenę domku parterowego -letniskowego 9×5 suszonego komorowo

Gdzie można budować?
Gdzie można budować?
3 lat temu

Witam.
Znaczy to, że domek do 35m2 można postawić na dowolnego rodzaju działce? Budowlanej, rolnej, leśnej, rekreacyjnej (bo i takie oferty sprzedaży są, choć działka nie znajduje się na ROD)?
Czy ma znaczenie istnienie MPZP lub WZ?

Leokadia
Leokadia
4 lat temu

Witam .Proszę o wycenę domku Siedlce -65 i Mazowieckie-55 o wymiarach 7 x 5 w wersji całorocznej z poddaszem, z ocieploną podłogą i z wydzielonymi trzema sypialniami na piętrze oraz sypialni, łazienki na parterze oraz kominkiem wraz z montażem i transportem do Ustanowa, woj. mazowieckie.
Mam też pytanie, czy jest możliwość zrobienia wc na piętrze i ile by to kosztowało?

Maria Święcicka
Maria Święcicka
5 lat temu

Czy domek bez zezwolenia można postawić w dowolnym miejscu działki budowlanej, czy jest obowiazek posadowienia domku zgodnie z planem zagospodarowania.
Plan zagospodarowania w mojej miejscowości przewiuduje posadowienie domu od 10m,a ja chcę dalej od drogi.

T.Pająk
T.Pająk
6 lat temu

Witam .Proszę o wycenę domku Siedlce -65 o wymiarach 7 x 5 w wersji całorocznej z poddaszem, z ocieploną podłogą i z wydzielonymi dwiema sypialniami na piętrze oraz sypialni, łazienki na parterze oraz kominkiem wraz z montażem i transportem do Cisnej woj. podkarpackie.
Mam też pytanie, czy jest możliwość zrobienia wc na piętrze i ile by to kosztowało?
Chciałabym też wiedzieć ile by kosztowały 3 domki w takiej opcji j.w opisałam.
Dziękuję.

Kamil
Kamil
6 lat temu

A jak to jest gdy działka rolna w miejscowym planie zagospodarowania widnieje na działce rolnej i wedle słów osób z wydziału geodezji i geo-czegoś-tam – w gminie nie wolno budować żadnych “budynków kubaturowych” na takich terenach? Czy to jest prawda? Czy czasem “nowe” przepisy (z 2016) nie wyłączają takich lokalnych przepisów, a osoby z odpowiedniego wydziału udzielają informacji zgodnie z nieaktualnymi bądź bezprawnymi uchwałami rady gminy?
Brakuje mi w artykule o tym informacji.

Maciej
Maciej
Reply to  Kamil
4 lat temu

I jak Panie Kamilu poradził Pan sobie?
Maciej

Karolina
Karolina
7 lat temu

Witam . Przeczytałam cały artykuł .Mam pytanie czy państwo dojeżdżają i montują swoje domki czy można prosicie dokładny cennik domków z montażem i transportem . I jeszcze takie pytanie chce dobudować taki domek do mojego nawet jeśli miało by to wyglądać dziwnie ale interesuje mnie piw 25m dodatkowa a nie chce tych wszystkich pozwoleń i zezwoleń czy robili już państwo coś takiego? Czy domki można dodatkowo ocieplić przed zmontowaniem?